آزمایش الیگوکلونال باند برای تشخیص M.S

خانه / اخبار / آزمایش الیگوکلونال باند برای تشخیص M.S
آزمایش الیگوکلونال باند برای تشخیص M.S

آزمایش الیگوکلونال باند برای تشخیص M.S

جهت شناسایی بیماری  Multiple Sclerosis ( M.S) که به علت آسیب میلین ایجاد می شود، آزمایشات مختلفی انجام می پذیرد.

که بهترین آنها آزمایش الیگوکلونال باند می باشد. جهت این تست آخرین مدل دستگاه Hydrasys 2  در آزمایشگاه دکتربرادران نصب است. جهت انجام این تست احتیاج به ۱cc سرم و حداقل  ۱cc مایع Csf ( مایع مغزی نخاعی ) داریم .

که چنانچه در مایع  Csf در مقایسه با سرم باندهای اضافی دیده شود و به ویژه تعداد باندهای اضافی بیش از ۲ عدد باشد تشخیص M.S قویا مطرح می گردد. این آزمایش هفته ای یک بار در آزمایشگاه دکتر برادران انجام می گردد.

Leave a Reply

Your email address will not be published.